Széchenyi terv 2020 ESZA

Átfogó nevelési tervünk


Hétfő

Környezeti nevelés

Kedd

Matematikai
játékok

Szerda

Anyanyelvi
nevelés

Csütörtök

Mozgáskultúra fejlesztése

Péntek
Vizuális nevelés

 

Alapelve, hogy ha lehetséges mindent az adott környezetben figyeljünk meg a gyermekekkel.

Feladata: a környezeti értékek felismerése, az ember és kultúrájának megértése,környeze-
tünk védelme.

Az évszakok megfigyelése.
Az időjárás és az öltözködés összefüggéseinek vizsgálata.

Ismerkedés a növé-
nyekkel, állatokkal.

A szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás tanulása.

 

Számlálás.

Az irányok,
viszonyok,
mennyiségek,
formák, színek
megfigyelése,
tanulása
(több-kevesebb,
nagyobb-kisebb,
alacsony-magas,
hosszabb-rövidebb,
alatt - fölött,
előtt - mögött…).

 

Játékos angol.
Dalok, mondókák, mesék tanulása nagy mozgások gyakorlásával, finommotorika fejlesztésével.

 

 

A kisgyermek a környezet által
tanul meg beszélni.
Az anyanyelvi-
kommunikációs nevelés átfogja a családi napközi minden területét.

Az ének, vers,
mondóka tanulása,
a mese hallgatásának célja az örömforrás,
örömteli tevékenység, a gyermekek érzelmi,
értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív
személyiségjegyek kialakítása.

 

A gyermek testi szervezetének fejlesztése, a mozgásigényük kielégítése sok-sok játékkal.
A motoros képességek erősítése, mozgáskultúra kialakítása.

A nagymozgások gyakorlása karok – lábak koordinációja, a jobb és bal oldalak összehangolása.
Szem – kéz koordináció, a finommotorika kialakítása. Az ujjak tudatos különmozgatása
(pl.: csippentés).

 

Célunk a vizuális tapasztalatszerzés életkornak megfelelően.
Esztétikai nevelés.
A gyermek szín és formavilágának alakítása
(harmónia). A valóság és a képzelet megvalósítására való törekvés.
Szem – kéz koordináció, finommotorika fejlesztése.

Maga a tevékenység, s annak öröme, élménye a fontos, nem a végeredmény.

 

Minden délelőtt logopédiai játékkal fejlesztjük a hangok helyes kiejtését, tanuljuk az orron és szájon át történő levegő beszívását- kifújását. Alvás előtt álomba ringató mesét hallgathatnak a gyermekek.